722. ἀροτριόω (arotriaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 722. ἀροτριόω (arotriaó) — 3 Occurrences

Luke 17:7 V-PPA-AMS
GRK: δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα
NAS: a slave plowing or
KJV: a servant plowing or
INT: a servant having plowing or shepherding

1 Corinthians 9:10 V-PPA-NMS
GRK: ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν καὶ
NAS: because the plowman ought
KJV: that he that ploweth should
INT: hope he that plows to plow and

1 Corinthians 9:10 V-PNA
GRK: ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν καὶ ὁ
NAS: ought to plow in hope,
KJV: he that ploweth should plow in hope;
INT: he that plows to plow and he that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page