John 16:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Εἶπαν
Eipan
SaidV-AIA-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1537 [e]ἐκ
ek
[some] ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3101 [e]μαθητῶν
mathētōn
disciplesN-GMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
240 [e]ἀλλήλους
allēlous
one another,RecPro-AMP
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-NNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-ANS
3004 [e]λέγει
legei
He saysV-PIA-3S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
to us,PPro-D1P
3398 [e]Μικρὸν
Mikron
A little [while]Adj-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2334 [e]θεωρεῖτέ
theōreite
you do beholdV-PIA-2P
1473 [e]με,
me
Me;PPro-A1S
2532 [e]καὶ
kai
and,Conj
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
3398 [e]μικρὸν
mikron
a little [while]Adj-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ὄψεσθέ
opsesthe
you will seeV-FIM-2P
1473 [e]με;
me
Me’PPro-A1S
2532 [e]καί
kai
andConj
3754 [e]Ὅτι
Hoti
BecauseConj
5217 [e]ὑπάγω
hypagō
I am goingV-PIA-1S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]Πατέρα;
Patera
Father’?N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Nestle 1904
Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν Πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Tί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καὶ ὅτι Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με, καί ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν· μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καὶ ὅτι Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με καί Ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα

John 16:17 Hebrew Bible
ומקצת תלמידיו נדברו איש אל אחיו לאמר מה זה אמר אלינו הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל אבי׃

John 16:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ ܠܢ ܕܩܠܝܠ ܘܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܘܬܘܒ ܩܠܝܠ ܘܬܚܙܘܢܢܝ ܘܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Some of His disciples then said to one another, "What is this thing He is telling us, 'A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me'; and, 'because I go to the Father '?"

King James Bible
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?

Holman Christian Standard Bible
Therefore some of His disciples said to one another, "What is this He tells us: A little while and you will not see Me; again a little while and you will see Me; and, because I am going to the Father?"
Treasury of Scripture Knowledge

said.

John 16:1,5,19 These things have I spoken to you, that you should not be offended…

John 12:16 These things understood not his disciples at the first: but when …

John 14:5,22 Thomas said to him, Lord, we know not where you go; and how can we …

Mark 9:10,32 And they kept that saying with themselves, questioning one with another …

Luke 9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that …

Luke 18:34 And they understood none of these things: and this saying was hid …

Links
John 16:17John 16:17 NIVJohn 16:17 NLTJohn 16:17 ESVJohn 16:17 NASBJohn 16:17 KJVJohn 16:17 Bible AppsJohn 16:17 Biblia ParalelaJohn 16:17 Chinese BibleJohn 16:17 French BibleJohn 16:17 German BibleBible Hub
John 16:16
Top of Page
Top of Page