PROS KORINTHIOUS A΄ 12
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1peri de tōn pneumatikōn adelphoi ou thelō umas agnoein 2oidate oti ethnē ēte pros ta eidōla ta aphōna ōs an ēgesthe apagomenoi 3dio gnōrizō umin oti oudeis en pneumati theou lalōn legei anathema iēsoun kai oudeis dunatai eipein kurion iēsoun ei mē en pneumati agiō

4diaireseis de charismatōn eisin to de auto pneuma 5kai diaireseis diakoniōn eisin kai o autos kurios 6kai diaireseis energēmatōn eisin o de autos estin theos o energōn ta panta en pasin 7ekastō de didotai ē phanerōsis tou pneumatos pros to sumpheron 8ō men gar dia tou pneumatos didotai logos sophias allō de logos gnōseōs kata to auto pneuma 9eterō de pistis en tō autō pneumati allō de charismata iamatōn en tō autō pneumati 10allō de energēmata dunameōn allō de prophēteia allō de diakriseis pneumatōn eterō de genē glōssōn allō de ermēneia glōssōn 11panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastō kathōs bouletai

12kathaper gar to sōma en estin kai melē echei polla panta de ta melē tou sōmatos tou enos polla onta en estin sōma outōs kai o christos 13kai gar en eni pneumati ēmeis pantes eis en sōma ebaptisthēmen eite ioudaioi eite ellēnes eite douloi eite eleutheroi kai pantes eis en pneuma epotisthēmen

14kai gar to sōma ouk estin en melos alla polla 15ean eipē o pous oti ouk eimi cheir ouk eimi ek tou sōmatos ou para touto ouk estin ek tou sōmatos 16kai ean eipē to ous oti ouk eimi ophthalmos ouk eimi ek tou sōmatos ou para touto ouk estin ek tou sōmatos 17ei olon to sōma ophthalmos pou ē akoē ei olon akoē pou ē osphrēsis 18nuni de o theos etheto ta melē en ekaston autōn en tō sōmati kathōs ēthelēsen 19ei de ēn ta panta en melos pou to sōma 20nun de polla men melē en de sōma 21ou dunatai de ophthalmos eipein tē cheiri chreian sou ouk echō ē palin ē kephalē tois posin chreian umōn ouk echō 22alla pollō mallon ta dokounta melē tou sōmatos asthenestera uparchein anankaia estin 23kai a dokoumen atimotera einai tou sōmatos toutois timēn perissoteran peritithemen kai ta aschēmona ēmōn euschēmosunēn perissoteran echei 24ta de euschēmona ēmōn ou chreian echei all o theos sunekerasen to sōma tō usterounti perissoteran dous timēn 25ina mē ē schisma en tō sōmati alla to auto uper allēlōn merimnōsin ta melē 26kai eite paschei en melos sumpaschei panta ta melē eite doxazetai en melos sunchairei panta ta melē

27umeis de este sōma christou kai melē ek merous

28kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatōn antilēpseis kubernēseis genē glōssōn 29mē pantes apostoloi mē pantes prophētai mē pantes didaskaloi mē pantes dunameis 30mē pantes charismata echousin iamatōn mē pantes glōssais lalousin mē pantes diermēneuousin 31zēloute de ta charismata ta kreittona kai eti kath uperbolēn odon umin deiknumi

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page