PETROU B΄ 2
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1egenonto de kai pseudoprophētai en tō laō ōs kai en umin esontai pseudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apōleias kai ton agorasanta autous despotēn arnoumenoi epagontes eautois tachinēn apōleian 2kai polloi exakolouthēsousin autōn tais apōleiais di ous ē odos tēs alētheias blasphēmēthēsetai 3kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai ē apōleia autōn ou nustazei

4ei gar o theos angelōn amartēsantōn ouk epheisato alla seirais zophou tartarōsas paredōken eis krisin tetērēmenous 5kai archaiou kosmou ouk epheisato all ogdoon nōe dikaiosunēs kēruka ephulaxen kataklusmon kosmō asebōn epaxas 6kai poleis sodomōn kai gomorras tephrōsas katastrophē katekrinen upodeigma mellontōn asebein tetheikōs

7kai dikaion lōt kataponoumenon upo tēs tōn athesmōn en aselgeia anastrophēs errusato 8blemmati gar kai akoē o dikaios enkatoikōn en autois ēmeran ex ēmeras psuchēn dikaian anomois ergois ebasanizen 9oiden kurios eusebeis ek peirasmou ruesthai adikous de eis ēmeran kriseōs kolazomenous tērein

10malista de tous opisō sarkos en epithumia miasmou poreuomenous kai kuriotētos kataphronountas tolmētai authadeis doxas ou tremousin blasphēmountes 11opou angeloi ischui kai dunamei meizones ontes ou pherousin kat autōn para kuriō blasphēmon krisin 12outoi de ōs aloga zōa phusika gegenēmena eis alōsin kai phthoran en ois agnoousin blasphēmountes en tē phthora autōn kataphtharēsontai 13komioumenoi misthon adikias ēdonēn ēgoumenoi tēn en ēmera truphēn spiloi kai mōmoi entruphōntes en tais apatais autōn suneuōchoumenoi umin 14ophthalmous echontes mestous moichalidos kai akatapaustous amartias deleazontes psuchas astēriktous kardian gegumnasmenēn pleonexiais echontes kataras tekna 15katalipontes tēn eutheian odon eplanēthēsan exakolouthēsantes tē odō tou balaam tou bosor os misthon adikias ēgapēsen 16elegxin de eschen idias paranomias upozugion aphōnon en anthrōpou phōnē phthegxamenon ekōlusen tēn tou prophētou paraphronian

17outoi eisin pēgai anudroi nephelai upo lailapos elaunomenai ois o zophos tou skotous eis aiōna tetērētai 18uperonka gar mataiotētos phthengomenoi deleazousin en epithumiais sarkos aselgeiais tous ontōs apophugontas tous en planē anastrephomenous 19eleutherian autois epangellomenoi autoi douloi uparchontes tēs phthoras ō gar tis ēttētai toutō kai dedoulōtai 20ei gar apophugontes ta miasmata tou kosmou en epignōsei tou kuriou kai sōtēros iēsou christou toutois de palin emplakentes ēttōntai gegonen autois ta eschata cheirona tōn prōtōn 21kreitton gar ēn autois mē epegnōkenai tēn odon tēs dikaiosunēs ē epignousin epistrepsai ek tēs paradotheisēs autois agias entolēs 22sumbebēken de autois to tēs alēthous paroimias kuōn epistrepsas epi to idion exerama kai us lousamenē eis kulisma borborou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

2 Peter 1
Top of Page
Top of Page