KATA MATTHAION 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tote o iēsous anēchthē eis tēn erēmon upo tou pneumatos peirasthēnai upo tou diabolou 2kai nēsteusas ēmeras tessarakonta kai nuktas tessarakonta usteron epeinasen 3kai proselthōn autō o peirazōn eipen ei uios ei tou theou eipe ina oi lithoi outoi artoi genōntai 4o de apokritheis eipen gegraptai ouk ep artō monō zēsetai anthrōpos all epi panti rēmati ekporeuomenō dia stomatos theou

5tote paralambanei auton o diabolos eis tēn agian polin kai istēsin auton epi to pterugion tou ierou

6kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

7ephē autō o iēsous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou

8palin paralambanei auton o diabolos eis oros upsēlon lian kai deiknusin autō pasas tas basileias tou kosmou kai tēn doxan autōn 9kai legei autō tauta panta soi dōsō ean pesōn proskunēsēs moi 10tote legei autō o iēsous upage satana gegraptai gar kurion ton theon sou proskunēseis kai autō monō latreuseis 11tote aphiēsin auton o diabolos kai idou angeloi prosēlthon kai diēkonoun autō

12akousas de o iēsous oti iōannēs paredothē anechōrēsen eis tēn galilaian 13kai katalipōn tēn nazaret elthōn katōkēsen eis kapernaoum tēn parathalassian en oriois zaboulōn kai nephthaleim 14ina plērōthē to rēthen dia ēsaiou tou prophētou legontos

15gē zaboulōn kai gē nephthaleim odon thalassēs peran tou iordanou galilaia tōn ethnōn

16o laos o kathēmenos en skotei eide phōs mega kai tois kathēmenois en chōra kai skia thanatou phōs aneteilen autois

17apo tote ērxato o iēsous kērussein kai legein metanoeite ēngiken gar ē basileia tōn ouranōn

18peripatōn de o iēsous para tēn thalassan tēs galilaias eiden duo adelphous simōna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron eis tēn thalassan ēsan gar alieis 19kai legei autois deute opisō mou kai poiēsō umas alieis anthrōpōn 20oi de eutheōs aphentes ta diktua ēkolouthēsan autō 21kai probas ekeithen eiden allous duo adelphous iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon autou en tō ploiō meta zebedaiou tou patros autōn katartizontas ta diktua autōn kai ekalesen autous 22oi de eutheōs aphentes to ploion kai ton patera autōn ēkolouthēsan autō

23kai periēgen olēn tēn galilaian o iēsous didaskōn en tais sunagōgais autōn kai kērussōn to euangelion tēs basileias kai therapeuōn pasan noson kai pasan malakian en tō laō

24kai apēlthen ē akoē autou eis olēn tēn surian kai prosēnenkan autō pantas tous kakōs echontas poikilais nosois kai basanois sunechomenous kai daimonizomenous kai selēniazomenous kai paralutikous kai etherapeusen autous 25kai ēkolouthēsan autō ochloi polloi apo tēs galilaias kai dekapoleōs kai ierosolumōn kai ioudaias kai peran tou iordanou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 3
Top of Page
Top of Page