Ezra 2
Ezra 2 WLC
1ואלה ׀ בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה [נבוכדנצור כ] (נבוכדנצר ק) מלך־בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו׃ 2אשר־באו עם־זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל׃ ס 3בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים׃ ס 4בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים׃ ס 5בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים׃ ס 6בני־פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר׃ ס 7בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה׃ ס 8בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה׃ ס 9בני זכי שבע מאות וששים׃ ס 10בני בני שש מאות ארבעים ושנים׃ ס 11בני בבי שש מאות עשרים ושלשה׃ ס 12בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים׃ ס 13בני אדניקם שש מאות ששים וששה׃ ס 14בני בגוי אלפים חמשים וששה׃ ס 15בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה׃ ס 16בני־אטר ליחזקיה תשעים ושמנה׃ ס 17בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה׃ ס 18בני יורה מאה ושנים עשר׃ ס 19בני חשם מאתים עשרים ושלשה׃ ס 20בני גבר תשעים וחמשה׃ ס 21בני בית־לחם מאה עשרים ושלשה׃ ס 22אנשי נטפה חמשים וששה׃ 23אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה׃ ס 24בני עזמות ארבעים ושנים׃ ס 25בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה׃ ס 26בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד׃ ס 27אנשי מכמס מאה עשרים ושנים׃ ס 28אנשי בית־אל והעי מאתים עשרים ושלשה׃ ס 29בני נבו חמשים ושנים׃ ס 30בני מגביש מאה חמשים וששה׃ ס 31בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה׃ ס 32בני חרם שלש מאות ועשרים׃ ס 33בני־לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה׃ ס 34בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה׃ ס 35בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים׃ ס

36הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה׃ ס 37בני אמר אלף חמשים ושנים׃ ס 38בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה׃ ס 39בני חרם אלף ושבעה עשר׃ ס

40הלוים בני־ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה׃ ס 41המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה׃ פ 42בני השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמון בני־עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה׃ פ

43הנתינים בני־ציחא בני־חשופא בני טבעות׃ 44בני־קרס בני־סיעהא בני פדון׃ 45בני־לבנה בני־חגבה בני עקוב׃ 46בני־חגב בני־ [שמלי כ] (שלמי ק) בני חנן׃ 47בני־גדל בני־גחר בני ראיה׃ 48בני־רצין בני־נקודא בני גזם׃ 49בני־עזא בני־פסח בני בסי׃ 50בני־אסנה בני־ [מעינים כ] (מעונים ק) בני [נפיסים כ] (נפוסים׃ ק) 51בני־בקבוק בני־חקופא בני חרחור׃ 52בני־בצלות בני־מחידא בני חרשא׃ 53בני־ברקוס בני־סיסרא בני־תמח׃ 54בני נציח בני חטיפא׃

55בני עבדי שלמה בני־סטי בני־הספרת בני פרודא׃ 56בני־יעלה בני־דרקון בני גדל׃ 57בני שפטיה בני־חטיל בני פכרת הצביים בני אמי׃

58כל־הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים׃ ס

59ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית־אבותם וזרעם אם מישראל הם׃ 60בני־דליה בני־טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים׃ ס

61ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על־שמם׃ 62אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן־הכהנה׃ 63ויאמר התרשתא להם אשר לא־יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים׃

64כל־הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש־מאות ששים׃ 65מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים׃ 66סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה׃ 67גמליהם ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים׃ פ

68ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על־מכונו׃ 69ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש־רבאות ואלף ס וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה׃ ס

70וישבו הכהנים והלוים ומן־העם והמשררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל־ישראל בעריהם׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezra 1
Top of Page
Top of Page