Nachum 2
Nahum 2 WLC
1עלה מפיץ על־פניך נצור מצרה צפה־דרך חזק מתנים אמץ כח מאד׃

2כי שב יהוה את־גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו׃

3מגן גבריהו מאדם אנשי־חיל מתלעים באש־פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו׃

4בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו׃

5יזכר אדיריו יכשלו [בהלכותם כ] (בהליכתם ק) ימהרו חומתה והכן הסכך׃

6שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג׃

7והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על־לבבהן׃

8ונינוה כברכת־מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה׃

9בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה׃

10בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל־מתנים ופני כלם קבצו פארור׃

11איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד׃

12אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא־טרף חריו ומענתיו טרפה׃

13הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא־ישמע עוד קול מלאככה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Nahum 1
Top of Page
Top of Page