Devarim 3
Deuteronomy 3 Aleppo Codex
1א ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה--אדרעי 2ב ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו--כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו--כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון 3ג ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן--ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד 4ד ונלכד את כל עריו בעת ההוא--לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם  ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן 5ה כל אלה ערים בצרת חומה גבהה--דלתים ובריח  לבד מערי הפרזי הרבה מאד 6ו ונחרם אותם--כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון  החרם כל עיר מתם הנשים והטף 7ז וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו

8ח ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן--מנחל ארנן עד הר חרמון 9ט צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר 10י כל ערי המישר וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי--ערי ממלכת עוג בבשן 11יא כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים--הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון  תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה--באמת איש

12יב ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו--נתתי לראובני ולגדי 13יג ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג--נתתי לחצי שבט המנשה  כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים 14יד יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה 15טו ולמכיר נתתי את הגלעד 16טז ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל--ועד יבק הנחל גבול בני עמון 17יז והערבה והירדן וגבל--מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה

18יח ואצו אתכם בעת ההוא לאמר  יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה--חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל 19יט רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם--ישבו בעריכם אשר נתתי לכם 20כ עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם 21כא ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר  עיניך הראת את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה--כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה 22כב לא תיראום  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם  {ס}

23כג ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר 24כד אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה--אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך 25כה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן  ההר הטוב הזה והלבנן 26כו ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך--אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה 27כז עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה--וראה בעיניך  כי לא תעבר את הירדן הזה 28כח וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו  כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה 29כט ונשב בגיא מול בית פעור  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 2
Top of Page
Top of Page