Ezra 10
Ezra 10 Aleppo Codex
1א וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים  נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים--כי בכו העם הרבה בכה  {ס} 2ב ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם (עילם) ויאמר לעזרא--אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת 3ג ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה 4ד קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך  חזק ועשה  {פ}

5ה ויקם עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוים וכל ישראל לעשות כדבר הזה--וישבעו

6ו ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה--כי מתאבל על מעל הגולה  {ס} 7ז ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה--להקבץ ירושלם 8ח וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים--יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה  {ס}

9ט ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי--בעשרים בחדש וישבו כל העם ברחוב בית האלהים מרעידים על הדבר ומהגשמים  {פ} 10י ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות--להוסיף על אשמת ישראל 11יא ועתה תנו תודה ליהוה אלהי אבתיכם--ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות 12יב ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול  כן כדבריך (כדברך) עלינו לעשות 13יג אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא ליום אחד ולא לשנים--כי הרבינו לפשע בדבר הזה 14יד יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני עיר ועיר ושפטיה  עד להשיב חרון אף אלהינו ממנו--עד לדבר הזה  {פ} 15טו אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם

16טז ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר 17יז ויכלו בכל--אנשים ההשיבו נשים נכריות  עד יום אחד לחדש הראשון  {פ}

18יח וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות  מבני ישוע בן יוצדק ואחיו--מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה 19יט ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם  {ס} 20כ ומבני אמר חנני וזבדיה  {ס} 21כא ומבני חרם--מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה 22כב ומבני פשחור--אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה  {ס}

23כג ומן הלוים--יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר  {ס}

24כד ומן המשררים אלישיב ומן השערים שלם וטלם ואורי  {ס}

25כה ומישראל--מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה  {ס} 26כו ומבני עילם--מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירימות ואליה  {ס} 27כז ומבני זתוא--אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא  {ס} 28כח ומבני בבי--יהוחנן חנניה זבי עתלי  {ס} 29כט ומבני בני--משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות (ורמות)  {ס} 30ל ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה  {ס} 31לא ובני חרם--אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון 32לב בנימן מלוך שמריה  {ס} 33לג מבני חשם--מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי  {ס} 34לד מבני בני מעדי עמרם ואואל  {ס} 35לה בניה בדיה כלוהי (כלוהו) 36לו וניה מרמות אלישיב 37לז מתניה מתני ויעשו (ויעשי) 38לח ובני ובנוי שמעי 39לט ושלמיה ונתן ועדיה 40מ מכנדבי ששי שרי 41מא עזראל ושלמיהו שמריה 42מב שלום אמריה יוסף  {ס} 43מג מבני נבו--יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו (ידי) ויואל בניה 44מד כל אלה נשאי (נשאו) נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezra 9
Top of Page
Top of Page