T'hilim 106
Psalm 106 Aleppo Codex
1א הללו-יה הודו ליהוה כי-טוב--  כי לעולם חסדו

2ב מי--ימלל גבורות יהוה  ישמיע כל-תהלתו

3ג אשרי שמרי משפט  עשה צדקה בכל-עת

4ד זכרני יהוה ברצון עמך  פקדני בישועתך

5ה לראות בטובת בחיריך--  לשמח בשמחת גויך להתהלל  עם-נחלתך

6ו חטאנו עם-אבותינו  העוינו הרשענו

7ז אבותינו במצרים  לא-השכילו נפלאותיך-- לא זכרו  את-רב חסדיך וימרו על-ים  בים-סוף

8ח ויושיעם למען שמו--  להודיע את-גבורתו

9ט ויגער בים-סוף ויחרב  ויוליכם בתהמות כמדבר

10י ויושיעם מיד שונא  ויגאלם מיד אויב

11יא ויכסו-מים צריהם  אחד מהם לא נותר

12יב ויאמינו בדבריו  ישירו תהלתו

13יג מהרו שכחו מעשיו  לא-חכו לעצתו

14יד ויתאוו תאוה במדבר  וינסו-אל בישימון

15טו ויתן להם שאלתם  וישלח רזון בנפשם

16טז ויקנאו למשה במחנה  לאהרן קדוש יהוה

17יז תפתח-ארץ ותבלע דתן  ותכס על-עדת אבירם

18יח ותבער-אש בעדתם  להבה תלהט רשעים

19יט יעשו-עגל בחרב  וישתחוו למסכה

20כ וימירו את-כבודם  בתבנית שור אכל עשב

21כא שכחו אל מושיעם--  עשה גדלות במצרים

22כב נפלאות בארץ חם  נוראות על-ים-סוף

23כג ויאמר  להשמידם לולי משה בחירו--  עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו  מהשחית

24כד וימאסו בארץ חמדה  לא-האמינו לדברו

25כה וירגנו באהליהם  לא שמעו בקול יהוה

26כו וישא ידו להם--  להפיל אותם במדבר

27כז ולהפיל זרעם בגוים  ולזרותם בארצות

28כח ויצמדו לבעל פעור  ויאכלו זבחי מתים

29כט ויכעיסו במעלליהם  ותפרץ-בם מגפה

30ל ויעמד פינחס ויפלל  ותעצר המגפה

31לא ותחשב לו לצדקה  לדר ודר עד-עולם

32לב ויקציפו על-מי מריבה  וירע למשה בעבורם

33לג כי-המרו את-רוחו  ויבטא בשפתיו

34לד לא-השמידו את-העמים--  אשר אמר יהוה להם

35לה ויתערבו בגוים  וילמדו מעשיהם

36לו ויעבדו את-עצביהם  ויהיו להם למוקש

37לז ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--  לשדים

38לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--  אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ  בדמים

39לט ויטמאו במעשיהם  ויזנו במעלליהם

40מ ויחר-אף יהוה בעמו  ויתעב את-נחלתו

41מא ויתנם ביד-גוים  וימשלו בהם שנאיהם

42מב וילחצום אויביהם  ויכנעו תחת ידם

43מג פעמים רבות  יצילם והמה ימרו בעצתם  וימכו בעונם

44מד וירא בצר להם--  בשמעו את-רנתם

45מה ויזכר להם בריתו  וינחם כרב חסדו

46מו ויתן אותם לרחמים--  לפני כל-שוביהם

47מז הושיענו יהוה אלהינו  וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך  להשתבח בתהלתך

48מח ברוך יהוה אלהי ישראל  מן-העולם ועד העולם-- ואמר כל-העם  אמן הללו-יה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 105
Top of Page
Top of Page