Acts 1
Berean Interlinear Bible

Prologue
(Luke 1:1-4)

1Τὸν (The) μὲν (indeed) πρῶτον (first) λόγον (account) ἐποιησάμην (I composed) περὶ (concerning) πάντων (all the things), ὦ (O) Θεόφιλε (Theophilus), ὧν (which) ἤρξατο (began) ὁ (-) Ἰησοῦς (Jesus) ποιεῖν (to do) τε (both) καὶ (and) διδάσκειν (to teach), 2ἄχρι (until) ἧς (the) ἡμέρας (day), ἐντειλάμενος (having given orders) τοῖς (to the) ἀποστόλοις (apostles) διὰ (by) Πνεύματος (the Spirit) Ἁγίου (Holy) οὓς (whom) ἐξελέξατο (He had chosen), ἀνελήμφθη (He was taken up), 3οἷς (to whom) καὶ (also) παρέστησεν (He presented) ἑαυτὸν (Himself) ζῶντα (alive) μετὰ (after) τὸ (the) παθεῖν (suffering) αὐτὸν (of Him) ἐν (with) πολλοῖς (many) τεκμηρίοις (proofs), δι’ (during) ἡμερῶν (days) τεσσεράκοντα (forty) ὀπτανόμενος (being seen) αὐτοῖς (by them) καὶ (and) λέγων (speaking) τὰ (the things) περὶ (concerning) τῆς (the) βασιλείας (kingdom) τοῦ (-) Θεοῦ (of God).

4Καὶ (And) συναλιζόμενος (being assembled together),a παρήγγειλεν (He instructed) αὐτοῖς (them) ἀπὸ (from) Ἱεροσολύμων (Jerusalem) μὴ (not) χωρίζεσθαι (to depart), ἀλλὰ (but) περιμένειν (to await) τὴν (the) ἐπαγγελίαν (promise) τοῦ (of the) Πατρὸς (Father): “Ἣν (That which) ἠκούσατέ (you heard) μου (of Me); 5ὅτι (for) Ἰωάννης (John) μὲν (indeed) ἐβάπτισεν (baptized) ὕδατι (with water); ὑμεῖς (you) δὲ (however) ἐν (with)b Πνεύματι (the Spirit) βαπτισθήσεσθε (will be baptized) Ἁγίῳ (Holy), οὐ (not) μετὰ (after) πολλὰς (many) ταύτας (these) ἡμέρας (days).”

The Ascension
(Mark 16:19-20; Luke 24:50-53)

6Οἱ (Those) μὲν (indeed) οὖν (therefore) συνελθόντες (having come together), ἠρώτων (were asking) αὐτὸν (Him), λέγοντες (saying), “Κύριε (Lord), εἰ (if) ἐν (at) τῷ (the) χρόνῳ (time) τούτῳ (this), ἀποκαθιστάνεις (are you restoring) τὴν (the) βασιλείαν (kingdom) τῷ (-) Ἰσραήλ (to Israel)?”

7Εἶπεν (He said) ‹δὲ› (then) πρὸς (to) αὐτούς (them), “Οὐχ (Not) ὑμῶν (yours) ἐστιν (it is) γνῶναι (to know) χρόνους (times) ἢ (or) καιροὺς (seasons) οὓς (which) ὁ (the) Πατὴρ (Father) ἔθετο (put in place) ἐν (by) τῇ (-) ἰδίᾳ (His own) ἐξουσίᾳ (authority). 8ἀλλὰ (But) λήμψεσθε (you will receive) δύναμιν (power), ἐπελθόντος (having come) τοῦ (the) Ἁγίου (Holy) Πνεύματος (Spirit) ἐφ’ (upon) ὑμᾶς (you), καὶ (and) ἔσεσθέ (you will be) μου (for Me) μάρτυρες (witnesses), ἔν (in) τε (both) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem), καὶ (and) ἐν (in) πάσῃ (all) τῇ (-) Ἰουδαίᾳ (Judea), καὶ (and) Σαμαρείᾳ (Samaria), καὶ (and) ἕως (to) ἐσχάτου (the uttermost part) τῆς (of the) γῆς (earth).”

9Καὶ (And) ταῦτα (these things) εἰπὼν (having said), βλεπόντων (beholding) αὐτῶν (they), ἐπήρθη (He was taken up), καὶ (and) νεφέλη (a cloud) ὑπέλαβεν (hid) αὐτὸν (Him) ἀπὸ (from) τῶν (the) ὀφθαλμῶν (eyes) αὐτῶν (of them). 10καὶ (And) ὡς (as) ἀτενίζοντες (looking intently) ἦσαν (they were) εἰς (into) τὸν (the) οὐρανὸν (heaven) πορευομένου (as was going) αὐτοῦ (He), καὶ (then) ἰδοὺ (behold) ἄνδρες (men) δύο (two) παρειστήκεισαν (stood by) αὐτοῖς (them) ἐν (in) ἐσθήσεσι (apparel) λευκαῖς (white), 11οἳ (who) καὶ (also) εἶπαν (said), “Ἄνδρες (Men), Γαλιλαῖοι (Galileans), τί (why) ἑστήκατε (do you stand) βλέποντες (looking) εἰς (into) τὸν (-) οὐρανόν (heaven)? οὗτος (This) ὁ (-) Ἰησοῦς (Jesus), ὁ (-) ἀναλημφθεὶς (having been taken up) ἀφ’ (from) ὑμῶν (you) εἰς (into) τὸν (-) οὐρανὸν (heaven), οὕτως (thus) ἐλεύσεται (will come) ὃν (in that) τρόπον (manner) ἐθεάσασθε (you beheld) αὐτὸν (Him) πορευόμενον (going) εἰς (into) τὸν (-) οὐρανόν (heaven).”

Matthias Replaces Judas

12Τότε (Then) ὑπέστρεψαν (they returned) εἰς (to) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem) ἀπὸ (from) ὄρους (the mount) τοῦ (-) καλουμένου (called) Ἐλαιῶνος (Olivet), ὅ (which) ἐστιν (is) ἐγγὺς (near) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem), σαββάτου (a Sabbath day’s) ἔχον (holding) ὁδόν (journey).c 13καὶ (And) ὅτε (when) εἰσῆλθον (they had entered) εἰς (into) τὸ (the) ὑπερῷον (upper room), ἀνέβησαν (they went up) οὗ (where) ἦσαν (they were) καταμένοντες (staying), ὅ (-) τε (both) Πέτρος (Peter) καὶ (and) Ἰωάννης (John), καὶ (and) Ἰάκωβος (James) καὶ (and) Ἀνδρέας (Andrew), Φίλιππος (Philip) καὶ (and) Θωμᾶς (Thomas), Βαρθολομαῖος (Bartholomew) καὶ (and) Μαθθαῖος (Matthew), Ἰάκωβος (James son) Ἁλφαίου (of Alphaeus), καὶ (and) Σίμων (Simon) ὁ (the) Ζηλωτὴς (Zealot), καὶ (and) Ἰούδας (Judas son) Ἰακώβου (of James). 14οὗτοι (These) πάντες (all) ἦσαν (were) προσκαρτεροῦντες (steadfastly continuing) ὁμοθυμαδὸν (with one accord) τῇ (-) προσευχῇ (in prayer), σὺν (with the) γυναιξὶν (women), καὶ (and) Μαριὰμ (Mary) τῇ (the) μητρὶ (mother) τοῦ (-) Ἰησοῦ (of Jesus), καὶ (and) σὺν (with) τοῖς (the) ἀδελφοῖς (brothers) αὐτοῦ (of Him).

15Καὶ (And) ἐν (in) ταῖς (the) ἡμέραις (days) ταύταις (these), ἀναστὰς (having stood up) Πέτρος (Peter) ἐν (in) μέσῳ (the midst) τῶν (of the) ἀδελφῶν (brothers), εἶπεν (he said)— ἦν (was) τε (then) ὄχλος (the number) ὀνομάτων (of names) ἐπὶ (together) τὸ (the) αὐτὸ (same) ὡσεὶ (about) ἑκατὸν (a hundred) εἴκοσι (twenty)16“Ἄνδρες (Men), ἀδελφοί (brothers), ἔδει (it was necessary for) πληρωθῆναι (to have been fulfilled) τὴν (the) γραφὴν (Scripture) ἣν (which) προεῖπεν (spoke beforehand) τὸ (the) Πνεῦμα (Spirit) τὸ (-) Ἅγιον (Holy) διὰ (by) στόματος (the mouth) Δαυὶδ (of David) περὶ (concerning) Ἰούδα (Judas), τοῦ (the one) γενομένου (having become) ὁδηγοῦ (guide) τοῖς (to those) συλλαβοῦσιν (having arrested) Ἰησοῦν (Jesus); 17ὅτι (for) κατηριθμημένος (numbered) ἦν (he was) ἐν (with) ἡμῖν (us), καὶ (and) ἔλαχεν (was allotted) τὸν (-) κλῆρον (a share) τῆς (of the) διακονίας (ministry) ταύτης (this).”

18Οὗτος (This man) μὲν (indeed) οὖν (then) ἐκτήσατο (acquired) χωρίον (a field) ἐκ (out of) μισθοῦ (the reward) τῆς (-) ἀδικίας (of unrighteousness), καὶ (and) πρηνὴς (headlong) γενόμενος (having fallen), ἐλάκησεν (he burst open) μέσος (in the middle), καὶ (and) ἐξεχύθη (gushed out) πάντα (all) τὰ (the) σπλάγχνα (intestines) αὐτοῦ (of him). 19καὶ (And) γνωστὸν (known) ἐγένετο (it became) πᾶσι (to all) τοῖς (those) κατοικοῦσιν (dwelling) Ἰερουσαλήμ (in Jerusalem), ὥστε (so that) κληθῆναι (was called) τὸ (the) χωρίον (field) ἐκεῖνο (that) τῇ (in the) ἰδίᾳ (own) διαλέκτῳ (language) αὐτῶν (of them) Ἁκελδαμάχ* (Akeldama), τοῦτ’ (that) ἔστιν (is), Χωρίον (Field) αἵματος (of Blood).

20“Γέγραπται (It has been written) γὰρ (for) ἐν (in the) βίβλῳ (book) Ψαλμῶν (of Psalms):

‘Γενηθήτω (Let become) ἡ (the) ἔπαυλις (homestead) αὐτοῦ (of him) ἔρημος (desolate),

καὶ (and) μὴ (not) ἔστω (let there be) ὁ (one person) κατοικῶν (dwelling) ἐν (in) αὐτῇ (it),’d

Καί (and),

‘Τὴν (The) ἐπισκοπὴν (position) αὐτοῦ (of him) λαβέτω (let take) ἕτερος (another).’e

21Δεῖ (It behooves) οὖν (therefore) τῶν (the) συνελθόντων (having accompanied) ἡμῖν (us) ἀνδρῶν (men), ἐν (during) παντὶ (all) χρόνῳ (the time) ᾧ (that) εἰσῆλθεν (came in) καὶ (and) ἐξῆλθεν (went out) ἐφ’ (among) ἡμᾶς (us) ὁ (the) Κύριος (Lord) Ἰησοῦς (Jesus), 22ἀρξάμενος (having begun) ἀπὸ (from) τοῦ (the) βαπτίσματος (baptism) Ἰωάννου (of John) ἕως (until) τῆς (the) ἡμέρας (day) ἧς (in which) ἀνελήμφθη (He was taken up) ἀφ’ (from) ἡμῶν (us), μάρτυρα (a witness) τῆς (of the) ἀναστάσεως (resurrection) αὐτοῦ (of Him) σὺν (with) ἡμῖν (us) γενέσθαι (to become) ἕνα (one) τούτων (of these).”

23Καὶ (And) ἔστησαν (they put forward) δύο (two), Ἰωσὴφ (Joseph) τὸν (-) καλούμενον (called) Βαρσαββᾶν (Barsabbas), ὃς (who) ἐπεκλήθη (was called) Ἰοῦστος (Justus), καὶ (and) Μαθθίαν (Matthias). 24καὶ (And) προσευξάμενοι (having prayed), εἶπαν (they said), “Σὺ (You) Κύριε (Lord), καρδιογνῶστα (knower of the hearts) πάντων (of all), ἀνάδειξον (show) ὃν (which) ἐξελέξω (You have chosen) ἐκ (of) τούτων (these) τῶν (-) δύο (two), ἕνα (one) 25λαβεῖν (to take) τὸν (the) τόπον (place) τῆς (of the) διακονίας (ministry) ταύτης (this) καὶ (and) ἀποστολῆς (apostleship), ἀφ’ (from) ἧς (which) παρέβη (turned aside) Ἰούδας (Judas) πορευθῆναι (to go) εἰς (to) τὸν (the) τόπον (place) τὸν (-) ἴδιον (own).” 26καὶ (And) ἔδωκαν (they gave) κλήρους (lots) αὐτοῖς (for them), καὶ (and) ἔπεσεν (fell) ὁ (the) κλῆρος (lot) ἐπὶ (on) Μαθθίαν (Matthias), καὶ (and) συνκατεψηφίσθη (he was numbered) μετὰ (with) τῶν (the) ἕνδεκα (eleven) ἀποστόλων (apostles).

a 4 Or eating together
b 5 Or in
c 12 That is, approximately 5/8 mile or about 1 kilometer
d 20 Psalm 69:25
e 20 Psalm 109:8

The Berean Bible
www.Berean.Bible

Berean Interlinear Bible (BIB)
© 2016 by Bible Hub and Berean.Bible
Used by Permission. All rights Reserved.


John 21
Top of Page
Top of Page