ἀφρόνων
Englishman's Concordance
ἀφρόνων (aphronōn) — 3 Occurrences

Romans 2:20 Adj-GMP
GRK: παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων
NAS: a corrector of the foolish, a teacher
KJV: An instructor of the foolish, a teacher
INT: an instructor of [the] foolish a teacher of infants

2 Corinthians 11:19 Adj-GMP
GRK: ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες
NAS: tolerate the foolish gladly.
KJV: ye suffer fools gladly,
INT: you bear with fools intelligent being

1 Peter 2:15 Adj-GMP
GRK: τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν
NAS: the ignorance of foolish men.
KJV: the ignorance of foolish men:
INT: the of senseless men ignorance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page