878. ἄφρων (aphrón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 878. ἄφρων (aphrón) — 11 Occurrences

Luke 11:40 Adj-VMP
GRK: ἄφρονες οὐχ ὁ
NAS: You foolish ones, did not He who made
KJV: [Ye] fools, did not
INT: Fools [did] not the [one]

Luke 12:20 Adj-VMS
GRK: ὁ θεός Ἄφρων ταύτῃ τῇ
NAS: said to him, 'You fool! This
KJV: said unto him, [Thou] fool, this night
INT: God Fool this the

Romans 2:20 Adj-GMP
GRK: παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων
NAS: a corrector of the foolish, a teacher
KJV: An instructor of the foolish, a teacher
INT: an instructor of [the] foolish a teacher of infants

1 Corinthians 15:36 Adj-VMS
GRK: ἄφρων σὺ ὃ
NAS: You fool! That which you sow
KJV: [Thou] fool, that which thou
INT: Fool you what

2 Corinthians 11:16 Adj-AMS
GRK: με δόξῃ ἄφρονα εἶναι εἰ
NAS: think me foolish; but if
KJV: think me a fool; if otherwise, yet
INT: me should think a fool to be if

2 Corinthians 11:16 Adj-AMS
GRK: κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με
NAS: me even as foolish, so
KJV: yet as a fool receive me,
INT: even as a fool receive me

2 Corinthians 11:19 Adj-GMP
GRK: ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες
NAS: tolerate the foolish gladly.
KJV: ye suffer fools gladly,
INT: you bear with fools intelligent being

2 Corinthians 12:6 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ
NAS: to boast I will not be foolish, for I will be speaking
KJV: not be a fool; for I will say
INT: not I will be a fool for truth indeed

2 Corinthians 12:11 Adj-NMS
GRK: Γέγονα ἄφρων ὑμεῖς με
NAS: I have become foolish; you yourselves
KJV: I am become a fool in glorying; ye
INT: I have become a fool you me

Ephesians 5:17 Adj-NMP
GRK: μὴ γίνεσθε ἄφρονες ἀλλὰ συνίετε
NAS: then do not be foolish, but understand
KJV: be ye not unwise, but understanding
INT: not be foolish but understanding

1 Peter 2:15 Adj-GMP
GRK: τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν
NAS: the ignorance of foolish men.
KJV: the ignorance of foolish men:
INT: the of senseless men ignorance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page