ἀποκριθῶσιν
Englishman's Concordance
ἀποκριθῶσιν (apokrithōsin) — 1 Occurrence

Mark 14:40 V-ASP-3P
GRK: ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
NAS: what to answer Him.
KJV: wist they what to answer him.
INT: they knew what they should answer him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page