ἀποκριθέντες
Englishman's Concordance
ἀποκριθέντες (apokrithentes) — 7 Occurrences

Matthew 21:27 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: And answering Jesus, they said,
KJV: And they answered Jesus, and said,
INT: And having answered Jesus

Matthew 26:66 V-APP-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος
NAS: do you think? They answered, He deserves
KJV: think ye? They answered and said,
INT: moreover having answered they said Deserving

Mark 11:33 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: Answering Jesus, they said,
KJV: And they answered and said unto Jesus,
INT: And having answered to Jesus

Luke 9:19 V-APP-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάννην
NAS: They answered and said, John
KJV: They answering said, John
INT: and having answered they said John

Luke 17:37 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ
NAS: And answering they said
KJV: And they answered and said unto him,
INT: And having answered they say to him

Luke 20:39 V-APP-NMP
GRK: ἀποκριθέντες δέ τινες
NAS: of the scribes answered and said,
KJV: of the scribes answering said,
INT: having answered moreover some

Acts 4:19 V-APP-NMP
GRK: καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον πρὸς
NAS: and John answered and said
KJV: and John answered and said unto
INT: and John having answered said to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page