βασανισθήσεται
Englishman's Concordance
βασανισθήσεται (basanisthēsetai) — 1 Occurrence

Revelation 14:10 V-FIP-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ
NAS: of His anger; and he will be tormented with fire
KJV: and he shall be tormented with
INT: of him and he will be tormented in fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page