βασανισθήσονται
Englishman's Concordance
βασανισθήσονται (basanisthēsontai) — 2 Occurrences

Revelation 9:5 V-FIP-3P
GRK: ἀλλ' ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε
NAS: anyone, but to torment for five
KJV: that they should be tormented five
INT: but that they should be tormented months five

Revelation 20:10 V-FIP-3P
GRK: ψευδοπροφήτης καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ
NAS: are also; and they will be tormented day
KJV: [are], and shall be tormented day
INT: false prophet and they will be tormented day and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page