βασανιζομένη
Englishman's Concordance
βασανιζομένη (basanizomenē) — 1 Occurrence

Revelation 12:2 V-PPM/P-NFS
GRK: ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν
NAS: in labor and in pain to give birth.
KJV: and pained to be delivered.
INT: being in travail and being in pain to bring forth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page