χαίρετε
Englishman's Concordance
χαίρετε (chairete) — 11 Occurrences

Matthew 5:12 V-PMA-2P
GRK: χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε
NAS: Rejoice and be glad, for your reward
KJV: Rejoice, and be exceeding glad:
INT: Rejoice and exult

Matthew 28:9 V-PMA-2P
GRK: αὐταῖς λέγων Χαίρετε αἱ δὲ
KJV: them, saying, All hail. And they came
INT: them saying Greetings moreover

Luke 10:20 V-PMA-2P
GRK: τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ
NAS: Nevertheless do not rejoice in this,
KJV: in this rejoice not, that
INT: this not rejoice that the

Luke 10:20 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ ὅτι
NAS: are subject to you, but rejoice that your names
KJV: but rather rejoice, because your
INT: to you are subjected rejoice moreover that

2 Corinthians 13:11 V-PMA-2P
GRK: Λοιπόν ἀδελφοί χαίρετε καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε
NAS: brethren, rejoice, be made complete,
KJV: brethren, farewell. Be perfect,
INT: For the rest brothers rejoice be perfected be encouraged

Philippians 2:18 V-PMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συνχαίρετέ
NAS: You too, [I urge you], rejoice in the same way
KJV: do ye joy, and rejoice with
INT: also you be glad and rejoice with

Philippians 3:1 V-PMA-2P
GRK: ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν κυρίῳ
NAS: my brethren, rejoice in the Lord.
KJV: my brethren, rejoice in the Lord.
INT: brothers of me rejoice in [the] Lord

Philippians 4:4 V-PMA-2P
GRK: Χαίρετε ἐν κυρίῳ
NAS: Rejoice in the Lord always;
KJV: Rejoice in the Lord
INT: Rejoice in [the] Lord

Philippians 4:4 V-PMA-2P
GRK: πάλιν ἐρῶ χαίρετε
NAS: again I will say, rejoice!
KJV: [and] again I say, Rejoice.
INT: again I will say rejoice

1 Thessalonians 5:16 V-PMA-2P
GRK: Πάντοτε χαίρετε
NAS: Rejoice always;
KJV: Rejoice evermore.
INT: always rejoice

1 Peter 4:13 V-PMA-2P
GRK: Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε ἵνα καὶ
NAS: of Christ, keep on rejoicing, so
KJV: But rejoice, inasmuch as
INT: of Christ sufferings rejoice that also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page