ἐχάρησαν
Englishman's Concordance
ἐχάρησαν (echarēsan) — 5 Occurrences

Matthew 2:10 V-AIP-3P
GRK: τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην
NAS: the star, they rejoiced exceedingly
KJV: the star, they rejoiced with exceeding
INT: the star they rejoiced [with] joy great

Mark 14:11 V-AIP-3P
GRK: δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο
NAS: They were glad when they heard
KJV: when they heard [it], they were glad, and
INT: moreover having heard they rejoiced and promised

Luke 22:5 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο
NAS: They were glad and agreed to give
KJV: And they were glad, and covenanted
INT: And they rejoiced and agreed

John 20:20 V-AIP-3P
GRK: πλευρὰν αὐτοῖς ἐχάρησαν οὖν οἱ
NAS: then rejoiced when they saw
KJV: the disciples glad, when they saw
INT: side to them Rejoiced therefore the

Acts 15:31 V-AIP-3P
GRK: ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ
NAS: When they had read it, they rejoiced because
KJV: they had read, they rejoiced for
INT: having read moreover they rejoiced at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page