χαρίσματα
Englishman's Concordance
χαρίσματα (charismata) — 6 Occurrences

Romans 11:29 N-NNP
GRK: γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ
NAS: for the gifts and the calling of God
KJV: For the gifts and calling
INT: indeed [are] the gifts and the

Romans 12:6 N-ANP
GRK: Ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν
NAS: Since we have gifts that differ
KJV: Having then gifts differing according
INT: having moreover gifts according to the

1 Corinthians 12:9 N-NNP
GRK: ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν
NAS: and to another gifts of healing
KJV: to another the gifts of healing by
INT: to another moreover gifts of healing in

1 Corinthians 12:28 N-ANP
GRK: δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων ἀντιλήμψεις
NAS: then gifts of healings,
KJV: then gifts of healings,
INT: miracles then gifts of healing helping

1 Corinthians 12:30 N-NNP
GRK: μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων
NAS: do not have gifts of healings,
KJV: Have all the gifts of healing? do all
INT: not all gifts have of healings

1 Corinthians 12:31 N-ANP
GRK: δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα
NAS: the greater gifts. And I show
KJV: the best gifts: and
INT: however the gifts greater

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page