χάρισμα
Englishman's Concordance
χάρισμα (charisma) — 8 Occurrences

Romans 1:11 N-ANS
GRK: τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν
NAS: spiritual gift to you, that you may be established;
KJV: some spiritual gift, to the end ye
INT: some I might impart gift to you spiritual

Romans 5:15 N-NNS
GRK: καὶ τὸ χάρισμα εἰ γὰρ
NAS: But the free gift is not like
KJV: so also [is] the free gift. For if
INT: also [be] the gift if indeed

Romans 5:16 N-NNS
GRK: τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν
NAS: but on the other hand the free gift [arose] from many
KJV: but the free gift [is] of
INT: and [the] gift [is] of many

Romans 6:23 N-NNS
GRK: τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ
NAS: is death, but the free gift of God
KJV: but the gift of God
INT: but [the] gift of God

1 Corinthians 7:7 N-ANS
GRK: ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ
NAS: has his own gift from God, one
KJV: hath his proper gift of God,
INT: his own has gift from God

2 Corinthians 1:11 N-NNS
GRK: εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν
NAS: on our behalf for the favor bestowed
KJV: that for the gift [bestowed] upon
INT: toward us gift through many

2 Timothy 1:6 N-ANS
GRK: ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ
NAS: you to kindle afresh the gift of God
KJV: that thou stir up the gift of God,
INT: to kindle up the gift of God

1 Peter 4:10 N-ANS
GRK: καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς
NAS: has received a [special] gift, employ it in serving
KJV: hath received the gift, [even so] minister
INT: as he received a gift to each other

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page