χάριν
Englishman's Concordance
χάριν (charin) — 42 Occurrences

Luke 1:30 N-AFS
GRK: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ
NAS: for you have found favor with God.
KJV: for thou hast found favour with God.
INT: you have found indeed favor with

Luke 17:9 N-AFS
GRK: μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ
NAS: He does not thank the slave because
KJV: Doth he thank that servant
INT: not Is he thankful the servant

John 1:16 N-AFS
GRK: ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος
NAS: received, and grace upon grace.
KJV: received, and grace for grace.
INT: received moreover grace upon grace

Acts 2:47 N-AFS
GRK: καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον
NAS: and having favor with all
KJV: and having favour with all
INT: and having favor with all

Acts 7:10 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν
NAS: and granted him favor and wisdom
KJV: gave him favour and wisdom
INT: gave him favor and wisdom

Acts 7:46 N-AFS
GRK: ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ
NAS: [David] found favor in God's sight,
KJV: Who found favour before God,
INT: who found favor before

Acts 11:23 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ
NAS: and witnessed the grace of God,
KJV: had seen the grace of God,
INT: having seen the grace of

Acts 25:3 N-AFS
GRK: αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτοῦ
NAS: requesting a concession against
KJV: And desired favour against him,
INT: asking a favor against him

Acts 25:9 N-AFS
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς
NAS: to do the Jews a favor, answered Paul
KJV: the Jews a pleasure, answered
INT: with the Jews favor to acquire for himself having answered

Romans 1:5 N-AFS
GRK: οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν
NAS: we have received grace and apostleship
KJV: we have received grace and
INT: whom we received grace and apostleship

Romans 4:4 N-AFS
GRK: λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ
NAS: is not credited as a favor, but as what is due.
KJV: reckoned of grace, but of
INT: is reckoned according to grace but according to

Romans 4:16 N-AFS
GRK: ἵνα κατὰ χάριν εἰς τὸ
NAS: that [it may be] in accordance with grace, so
KJV: [it might be] by grace; to the end
INT: [it is] that according to grace [it might be] for

Romans 5:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν
NAS: into this grace in which
KJV: into this grace wherein we stand,
INT: into the grace this in

Romans 6:14 N-AFS
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
NAS: law but under grace.
KJV: but under grace.
INT: but under grace

Romans 6:15 N-AFS
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ χάριν μὴ γένοιτο
NAS: law but under grace? May it never be!
KJV: but under grace? God forbid.
INT: but under grace never may it be

Romans 12:6 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν
NAS: according to the grace given
KJV: according to the grace that is given
INT: according to the grace having been given

Romans 15:15 N-AFS
GRK: διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν
NAS: because of the grace that was given
KJV: because of the grace that is given
INT: because of the grace having been given

1 Corinthians 3:10 N-AFS
GRK: Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: According to the grace of God
KJV: According to the grace of God which
INT: According to the grace of God

1 Corinthians 16:3 N-AFS
GRK: ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς
NAS: to carry your gift to Jerusalem;
KJV: your liberality unto
INT: to carry the bounty of you to

2 Corinthians 1:15 N-AFS
GRK: ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε
INT: that a second favor you might have

2 Corinthians 6:1 N-AFS
GRK: κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: you not to receive the grace of God
KJV: receive not the grace of God in
INT: vain the grace of God

2 Corinthians 8:1 N-AFS
GRK: ἀδελφοί τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: we [wish to] make known to you the grace of God
KJV: to wit of the grace of God
INT: brothers the grace of God

2 Corinthians 8:4 N-AFS
GRK: ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν
NAS: urging for the favor of participation
KJV: would receive the gift, and
INT: of us the grace and the

2 Corinthians 8:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν χάριν ταύτην
NAS: in you this gracious work as well.
KJV: you the same grace also.
INT: also the grace this

2 Corinthians 8:9 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου
NAS: For you know the grace of our Lord
KJV: For ye know the grace of our Lord
INT: indeed the grace of the Lord

2 Corinthians 9:8 N-AFS
GRK: θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς
NAS: to make all grace abound to you, so
KJV: to make all grace abound toward
INT: God all grace to make abound toward

2 Corinthians 9:14 N-AFS
GRK: τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: of the surpassing grace of God
KJV: for the exceeding grace of God in
INT: the surpassing grace of God

Galatians 2:9 N-AFS
GRK: γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν
NAS: and recognizing the grace that had been given
KJV: perceived the grace that was given
INT: having known the grace having been given

Galatians 2:21 N-AFS
GRK: ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: I do not nullify the grace of God,
KJV: not frustrate the grace of God: for
INT: I do set aside the grace of God

Ephesians 4:29 N-AFS
GRK: ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν
NAS: that it will give grace to those
KJV: it may minister grace unto the hearers.
INT: that it might give grace to them that hear

Colossians 1:6 N-AFS
GRK: ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: [of it] and understood the grace of God
KJV: [of it], and knew the grace of God in
INT: knew the grace of God

2 Thessalonians 1:12 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: in you, and you in Him, according to the grace of our God
KJV: him, according to the grace of our God
INT: according to the grace of the God

1 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: Χάριν ἔχω τῷ
NAS: I thank Christ Jesus
INT: Thankfulness I have for the [one]

2 Timothy 1:3 N-AFS
GRK: Χάριν ἔχω τῷ
NAS: I thank God, whom
INT: thankful I am

2 Timothy 1:9 N-AFS
GRK: πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν
NAS: purpose and grace which was granted
KJV: purpose and grace, which was given
INT: purpose and grace having been given

Hebrews 4:16 N-AFS
GRK: ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς
NAS: and find grace to help
KJV: and find grace to help in
INT: mercy and grace might find for

Hebrews 12:28 N-AFS
GRK: παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν δι' ἧς
NAS: let us show gratitude, by which
KJV: let us have grace, whereby
INT: receiving we might have grace by which

James 4:6 N-AFS
GRK: δὲ δίδωσιν χάριν διὸ λέγει
NAS: a greater grace. Therefore
KJV: more grace. Wherefore
INT: however he gives grace Therefore he says

James 4:6 N-AFS
GRK: δὲ δίδωσιν χάριν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: but giveth grace unto the humble.
INT: moreover he gives grace

1 Peter 1:13 N-AFS
GRK: φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει
NAS: completely on the grace to be brought
KJV: for the grace that is to be brought
INT: being brought to you grace at [the] revelation

1 Peter 5:5 N-AFS
GRK: δὲ δίδωσιν χάριν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: and giveth grace to the humble.
INT: however gives grace

1 Peter 5:12 N-AFS
GRK: εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: is the true grace of God.
KJV: is the true grace of God wherein
INT: to be [the] true grace of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page