χεῖρον
Englishman's Concordance
χεῖρον (cheiron) — 5 Occurrences

Matthew 9:16 Adj-NNS
GRK: ἱματίου καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: from the garment, and a worse tear
KJV: the rent is made worse.
INT: garment and a worse tear takes place

Mark 2:21 Adj-NNS
GRK: παλαιοῦ καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: from the old, and a worse tear
KJV: the rent is made worse.
INT: old And worse a tear takes place

Mark 5:26 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
NAS: but rather had grown worse--
INT: to the worse having come

John 5:14 Adj-NNS
GRK: ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι
NAS: so that nothing worse happens to you.
KJV: lest a worse thing come
INT: that not worse to you something

2 Timothy 3:13 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ
NAS: will proceed [from bad] to worse, deceiving
INT: to worse misleading and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page