χοίρους
Englishman's Concordance
χοίρους (choirous) — 5 Occurrences

Matthew 8:32 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους καὶ ἰδοὺ
NAS: out and went into the swine, and the whole
KJV: into the herd of swine: and, behold,
INT: into the pigs and behold

Mark 5:12 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους ἵνα εἰς
NAS: Send us into the swine so
KJV: us into the swine, that we may enter
INT: into the pigs that into

Mark 5:13 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν
NAS: entered the swine; and the herd
KJV: into the swine: and
INT: into the pigs and rushed

Luke 8:33 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν
NAS: and entered the swine; and the herd
KJV: into the swine: and
INT: into the pigs and rushed

Luke 15:15 N-AMP
GRK: αὐτοῦ βόσκειν χοίρους
NAS: him into his fields to feed swine.
KJV: fields to feed swine.
INT: of him to feed pigs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page