δένδρα
Englishman's Concordance
δένδρα (dendra) — 4 Occurrences

Mark 8:24 N-ANP
GRK: ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
NAS: [them] like trees, walking around.
KJV: men as trees, walking.
INT: for as trees I see [them] walking

Luke 21:29 N-ANP
GRK: πάντα τὰ δένδρα
NAS: the fig tree and all the trees;
KJV: and all the trees;
INT: all the trees

Jude 1:12 N-NNP
GRK: ἀνέμων παραφερόμεναι δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα
NAS: autumn trees without fruit,
KJV: winds; trees whose fruit withereth,
INT: winds being carried about trees autumnal without fruit

Revelation 7:3 N-ANP
GRK: μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν
NAS: or the trees until
KJV: nor the trees, till
INT: nor the trees until we seal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page