δεξιά
Englishman's Concordance
δεξιά (dexia) — 17 Occurrences

Matthew 5:30 Adj-NFS
GRK: εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ
NAS: If your right hand makes you stumble,
KJV: if thy right hand offend
INT: if the right of you hand

Matthew 6:3 Adj-NFS
GRK: ποιεῖ ἡ δεξιά σου
NAS: know what your right hand is doing,
KJV: what thy right hand doeth:
INT: does the right hand of you

Matthew 27:29 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ
NAS: and a reed in His right hand; and they knelt down
KJV: his right hand: and
INT: in the right hand of him and

Luke 6:6 Adj-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
NAS: there whose right hand was withered.
KJV: a man whose right hand was
INT: of him the right was withered

John 21:6 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ
NAS: the net on the right-hand side
KJV: the net on the right side of the ship,
INT: to the right side of the

Acts 2:33 Adj-DFS
GRK: τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ
NAS: having been exalted to the right hand of God,
KJV: being by the right hand of God
INT: By the right hand therefore

Acts 5:31 Adj-DFS
GRK: ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ τοῦ
NAS: exalted to His right hand as a Prince
KJV: with his right hand [to be] a Prince
INT: exalted by the right hand of him to

Romans 8:34 Adj-DFS
GRK: ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: who is at the right hand of God,
KJV: even at the right hand of God, who
INT: is at [the] right hand of God

Ephesians 1:20 Adj-DFS
GRK: καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν
NAS: and seated Him at His right hand in the heavenly
KJV: his own right hand in
INT: having set [him] at [the] right hand of him in

Colossians 3:1 Adj-DFS
GRK: ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: is, seated at the right hand of God.
KJV: sitteth on the right hand of God.
INT: is at [the] right hand of God

Hebrews 1:3 Adj-DFS
GRK: ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης
NAS: He sat down at the right hand of the Majesty
KJV: on the right hand of the Majesty
INT: sat down on [the] right hand of the Majesty

Hebrews 8:1 Adj-DFS
GRK: ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου
NAS: has taken His seat at the right hand of the throne
KJV: on the right hand of the throne
INT: sat down on [the] right hand of the throne

Hebrews 10:12 Adj-DFS
GRK: ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: SAT DOWN AT THE RIGHT HAND OF GOD,
KJV: sat down on the right hand of God;
INT: sat down at [the] right hand of God

Hebrews 12:2 Adj-DFS
GRK: καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ τε τοῦ
NAS: and has sat down at the right hand of the throne
KJV: at the right hand of the throne
INT: having despised at right hand also of the

1 Peter 3:22 Adj-DFS
GRK: ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: who is at the right hand of God,
KJV: on the right hand of God;
INT: is at [the] right hand of God

Revelation 1:16 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ
NAS: In His right hand He held
KJV: in his right hand seven
INT: in the right hand of him

Revelation 2:1 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ ὁ
NAS: stars in His right hand, the One who walks
KJV: in his right hand, who walketh
INT: in the right hand of him who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page