εἰρήκει
Englishman's Concordance
εἰρήκει (eirēkei) — 3 Occurrences

Luke 22:13 V-LIA-3S
GRK: εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς καὶ
KJV: as he had said unto them:
INT: they found as he had said to them and

John 11:13 V-LIA-3S
GRK: εἰρήκει δὲ ὁ
KJV: Howbeit Jesus spake of his
INT: had spoken however

Acts 20:38 V-LIA-3S
GRK: λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι
KJV: which he spake, that
INT: word which he had spoken that no more

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page