ἔκλασεν
Englishman's Concordance
ἔκλασεν (eklasen) — 6 Occurrences

Matthew 15:36 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου
NAS: and giving thanks, He broke them and started giving
KJV: and gave thanks, and brake [them], and
INT: and having given thanks he broke and gave

Matthew 26:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς
NAS: and after a blessing, He broke [it] and gave
KJV: blessed [it], and brake [it], and
INT: and having blessed broke and having given

Mark 8:6 V-AIA-3S
GRK: ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου
NAS: He gave thanks and broke them, and started giving
KJV: and gave thanks, and brake, and
INT: loaves having given thanks he broke and gave

Mark 14:22 V-AIA-3S
GRK: ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν
NAS: and after a blessing He broke [it], and gave
KJV: and blessed, and brake [it], and
INT: bread having blessed he broke and gave

Luke 22:19 V-AIA-3S
GRK: ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν
NAS: [and] given thanks, He broke it and gave
KJV: and gave thanks, and brake [it], and
INT: bread having given thanks he broke and gave

1 Corinthians 11:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν
NAS: and when He had given thanks, He broke it and said,
KJV: when he had given thanks, he brake [it], and
INT: and having given thanks he broke [it] and said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page