2806. κλάω (klaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2806. κλάω (klaó) — 14 Occurrences

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς
NAS: He blessed [the food], and breaking the loaves
KJV: and brake, and gave
INT: he blessed and having broken he gave to the

Matthew 15:36 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου
NAS: and giving thanks, He broke them and started giving
KJV: and gave thanks, and brake [them], and
INT: and having given thanks he broke and gave

Matthew 26:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς
NAS: and after a blessing, He broke [it] and gave
KJV: blessed [it], and brake [it], and
INT: and having blessed broke and having given

Mark 8:6 V-AIA-3S
GRK: ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου
NAS: He gave thanks and broke them, and started giving
KJV: and gave thanks, and brake, and
INT: loaves having given thanks he broke and gave

Mark 8:19 V-AIA-1S
GRK: πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς
NAS: when I broke the five loaves
KJV: When I brake the five loaves
INT: five loaves I broke for the

Mark 14:22 V-AIA-3S
GRK: ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν
NAS: and after a blessing He broke [it], and gave
KJV: and blessed, and brake [it], and
INT: bread having blessed he broke and gave

Luke 22:19 V-AIA-3S
GRK: ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν
NAS: [and] given thanks, He broke it and gave
KJV: and gave thanks, and brake [it], and
INT: bread having given thanks he broke and gave

Luke 24:30 V-APA-NMS
GRK: εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς
NAS: and blessed [it], and breaking [it], He [began] giving
KJV: [it], and brake, and gave
INT: he blessed and having broken he gave [it] to them

Acts 2:46 V-PPA-NMP
GRK: τῷ ἱερῷ κλῶντές τε κατ'
NAS: in the temple, and breaking bread
KJV: the temple, and breaking bread from
INT: the temple breaking moreover in

Acts 20:7 V-ANA
GRK: συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ
NAS: when we were gathered together to break bread,
KJV: came together to break bread,
INT: having come together we to break bread

Acts 20:11 V-APA-NMS
GRK: δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον
NAS: When he had gone [back] up and had broken the bread
KJV: and had broken bread,
INT: moreover and having broken the bread

Acts 27:35 V-APA-NMS
GRK: πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
NAS: of all, and he broke it and began
KJV: and when he had broken [it], he began
INT: all and having broken [it] began to eat

1 Corinthians 10:16 V-PIA-1P
GRK: ἄρτον ὃν κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία
NAS: which we break a sharing
KJV: The bread which we break, is it not
INT: bread which we break not fellowship

1 Corinthians 11:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν
NAS: and when He had given thanks, He broke it and said,
KJV: when he had given thanks, he brake [it], and
INT: and having given thanks he broke [it] and said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page