ἐπιθυμοῦσιν
Englishman's Concordance
ἐπιθυμοῦσιν (epithymousin) — 1 Occurrence

1 Peter 1:12 V-PIA-3P
GRK: εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι
NAS: things into which angels long to look.
KJV: the angels desire to look
INT: into which desire angels to look

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page