ἐπιθυμήσετε
Englishman's Concordance
ἐπιθυμήσετε (epithymēsete) — 1 Occurrence

Luke 17:22 V-FIA-2P
GRK: ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν
NAS: when you will long to see
KJV: when ye shall desire to see
INT: days when you will desire one of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page