ἐπιζητοῦσιν
Englishman's Concordance
ἐπιζητοῦσιν (epizētousin) — 3 Occurrences

Matthew 6:32 V-PIA-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν γὰρ
NAS: For the Gentiles eagerly seek all
KJV: do the Gentiles seek:) for
INT: the Gentiles seek after knows indeed

Luke 12:30 V-PIA-3P
GRK: τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν ὑμῶν δὲ
NAS: of the world eagerly seek; but your Father
KJV: of the world seek after: and
INT: of the world seek after of you moreover

Hebrews 11:14 V-PIA-3P
GRK: ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
NAS: make it clear that they are seeking a country of their own.
KJV: that they seek a country.
INT: that [their] own country they are seeking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page