ἐπιζητεῖ
Englishman's Concordance
ἐπιζητεῖ (epizētei) — 3 Occurrences

Matthew 12:39 V-PIA-3S
GRK: μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον
NAS: generation craves for a sign;
KJV: generation seeketh after a sign;
INT: adulterous a sign seeks for and a sign

Matthew 16:4 V-PIA-3S
GRK: μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον
NAS: generation seeks after a sign;
KJV: generation seeketh after a sign;
INT: adulterous a sign seeks and a sign

Romans 11:7 V-PIA-3S
GRK: οὖν ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ τοῦτο
NAS: Israel is seeking, it has not obtained,
KJV: which he seeketh for; but
INT: then What seeks for Israel this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page