ἐπιθυμήσουσιν
Englishman's Concordance
ἐπιθυμήσουσιν (epithymēsousin) — 1 Occurrence

Revelation 9:6 V-FIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ
NAS: and will not find it; they will long to die,
KJV: it; and shall desire to die, and
INT: it and will desire to die and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page