ἐσχάτου
Englishman's Concordance
ἐσχάτου (eschatou) — 5 Occurrences

Acts 1:8 Adj-GMS
GRK: καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
NAS: and even to the remotest part of the earth.
KJV: unto the uttermost part of the earth.
INT: and to [the] uttermost part of the earth

Acts 13:47 Adj-GNS
GRK: σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
NAS: SALVATION TO THE END OF THE EARTH.'
KJV: salvation unto the ends of the earth.
INT: salvation to [the] uttermost part of the earth

Hebrews 1:2 Adj-GMS
GRK: ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν
NAS: in these last days has spoken
KJV: in these last days spoken
INT: in last the days

1 Peter 1:20 Adj-GMS
GRK: δὲ ἐπ' ἐσχάτου τῶν χρόνων
NAS: in these last times
KJV: was manifest in these last times for
INT: however at [the] last times

Jude 1:18 Adj-GMS
GRK: ὅτι Ἐπ' ἐσχάτου τοῦ χρόνου
NAS: that they were saying to you, In the last time
KJV: in the last time,
INT: in [the] last time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page