ἐξεθαύμαζον
Englishman's Concordance
ἐξεθαύμαζον (exethaumazon) — 1 Occurrence

Mark 12:17 V-IIA-3P
GRK: θεῷ καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ
KJV: God's. And they marvelled at him.
INT: to God And they marveled at him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page