ἐθαύμαζον
Englishman's Concordance
ἐθαύμαζον (ethaumazon) — 7 Occurrences

Mark 5:20 V-IIA-3P
GRK: καὶ πάντες ἐθαύμαζον
NAS: for him; and everyone was amazed.
KJV: and all [men] did marvel.
INT: and all marveled

Luke 1:21 V-IIA-3P
GRK: Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ
NAS: for Zacharias, and were wondering at his delay
KJV: for Zacharias, and marvelled that he
INT: Zechariah and they marveled at the

Luke 4:22 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς
NAS: were speaking well of Him, and wondering at the gracious
KJV: witness, and wondered at the gracious
INT: to him and marveled at the

John 4:27 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ
NAS: came, and they were amazed that He had been speaking
KJV: and marvelled that
INT: of him and marveled that with

John 7:15 V-IIA-3P
GRK: ἐθαύμαζον οὖν οἱ
NAS: then were astonished, saying,
KJV: And the Jews marvelled, saying, How
INT: were marveling then the

Acts 2:7 V-IIA-3P
GRK: δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες οὐχ
NAS: They were amazed and astonished, saying,
KJV: and marvelled, saying
INT: moreover and marveled saying not

Acts 4:13 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἰδιῶται ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε
NAS: men, they were amazed, and [began] to recognize
KJV: men, they marvelled; and
INT: and untrained they marveled they recognized moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page