ὁδοὺς
Englishman's Concordance
ὁδοὺς (hodous) — 8 Occurrences

Matthew 22:10 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας
NAS: went out into the streets and gathered together
KJV: into the highways, and gathered together
INT: into the highways brought together all

Luke 1:76 N-AFP
GRK: Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ
NAS: THE LORD TO PREPARE HIS WAYS;
KJV: to prepare his ways;
INT: the Lord to prepare ways of him

Luke 3:5 N-AFP
GRK: τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας
NAS: STRAIGHT, AND THE ROUGH ROADS SMOOTH;
KJV: the rough ways [shall be] made
INT: rough into ways smooth

Luke 14:23 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς
NAS: Go out into the highways and along the hedges,
KJV: Go out into the highways and hedges,
INT: into the highways and hedges

Acts 2:28 N-AFP
GRK: ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς πληρώσεις
NAS: YOU HAVE MADE KNOWN TO ME THE WAYS OF LIFE;
KJV: to me the ways of life;
INT: You did make known to me paths of life you will fill

Acts 13:10 N-AFP
GRK: διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου
NAS: the straight ways of the Lord?
KJV: to pervert the right ways of the Lord?
INT: perverting the ways the of Lord

1 Corinthians 4:17 N-AFP
GRK: ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς
NAS: and he will remind you of my ways which are in Christ,
KJV: of my ways which
INT: will remind of the ways of me that [are]

Hebrews 3:10 N-AFP
GRK: ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου
NAS: AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS';
KJV: known my ways.
INT: did know the ways of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page