ἰχθύας
Englishman's Concordance
ἰχθύας (ichthyas) — 7 Occurrences

Matthew 14:17 N-AMP
GRK: καὶ δύο ἰχθύας
NAS: loaves and two fish.
KJV: and two fishes.
INT: and two fish

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς
NAS: and the two fish, and looking
KJV: and the two fishes, and looking up to
INT: the two fish having looked up to

Matthew 15:36 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας
NAS: loaves and the fish; and giving thanks,
KJV: and the fishes, and gave thanks,
INT: and the fish and having given thanks

Mark 6:38 N-AMP
GRK: καὶ δύο ἰχθύας
NAS: Five, and two fish.
KJV: and two fishes.
INT: and two fish

Mark 6:41 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς
NAS: and the two fish, and looking
KJV: and the two fishes, he looked up to
INT: the two fish having looked up to

Mark 6:41 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
NAS: up the two fish among them all.
KJV: the two fishes divided he
INT: the two fish he divided among all

Luke 9:16 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς
NAS: and the two fish, and looking
KJV: and the two fishes, and looking up to
INT: the two fish having looked up to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page