2486. ἰχθύς (ichthus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2486. ἰχθύς (ichthus) — 20 Occurrences

Matthew 7:10 N-AMS
GRK: ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει μὴ
NAS: he asks for a fish, he will not give
KJV: if he ask a fish, will he give him
INT: or also a fish he should ask not

Matthew 14:17 N-AMP
GRK: καὶ δύο ἰχθύας
NAS: loaves and two fish.
KJV: and two fishes.
INT: and two fish

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς
NAS: and the two fish, and looking
KJV: and the two fishes, and looking up to
INT: the two fish having looked up to

Matthew 15:36 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας
NAS: loaves and the fish; and giving thanks,
KJV: and the fishes, and gave thanks,
INT: and the fish and having given thanks

Matthew 17:27 N-AMS
GRK: ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον καὶ
NAS: the first fish that comes
KJV: take up the fish that first
INT: having come up first fish take and

Mark 6:38 N-AMP
GRK: καὶ δύο ἰχθύας
NAS: Five, and two fish.
KJV: and two fishes.
INT: and two fish

Mark 6:41 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς
NAS: and the two fish, and looking
KJV: and the two fishes, he looked up to
INT: the two fish having looked up to

Mark 6:41 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
NAS: up the two fish among them all.
KJV: the two fishes divided he
INT: the two fish he divided among all

Mark 6:43 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἰχθύων
NAS: of the broken pieces, and also of the fish.
KJV: and of the fishes.
INT: of the fish

Luke 5:6 N-GMP
GRK: συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ διερρήσσετο
NAS: quantity of fish, and their nets
KJV: a great multitude of fishes: and their
INT: they enclosed a multitude of fishes great was breaking

Luke 5:9 N-GMP
GRK: ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον
NAS: of the catch of fish which
KJV: the draught of the fishes which
INT: catch of the fish which they had taken

Luke 9:13 N-NMP
GRK: πέντε καὶ ἰχθύες δύο εἰ
NAS: loaves and two fish, unless perhaps
KJV: and two fishes; except we
INT: five and fish two if

Luke 9:16 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς
NAS: and the two fish, and looking
KJV: and the two fishes, and looking up to
INT: the two fish having looked up to

Luke 11:11 N-AMS
GRK: ὁ υἱὸς ἰχθύν καὶ ἀντὶ
NAS: by his son for a fish; he will not give
KJV: or if [he ask] a fish, will he
INT: the son a fish also instead of

Luke 11:11 N-GMS
GRK: καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ
NAS: instead of a fish, will he?
KJV: will he for a fish give him
INT: also instead of a fish a serpent to him

Luke 24:42 N-GMS
GRK: ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος
NAS: Him a piece of a broiled fish;
KJV: a piece of a broiled fish, and of
INT: they gave to him of a fish broiled part

John 21:6 N-GMP
GRK: πλήθους τῶν ἰχθύων
NAS: of the great number of fish.
KJV: for the multitude of fishes.
INT: multitude of the fish

John 21:8 N-GMP
GRK: δίκτυον τῶν ἰχθύων
NAS: dragging the net [full] of fish.
KJV: dragging the net with fishes.
INT: net with the fish

John 21:11 N-GMP
GRK: γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν
NAS: of large fish, a hundred
KJV: of great fishes, an hundred
INT: land full of fish large a hundred

1 Corinthians 15:39 N-GMP
GRK: ἄλλη δὲ ἰχθύων
NAS: of birds, and another of fish.
KJV: another of fishes, [and] another
INT: another moreover of fish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page