ἰσχυρὸς
Englishman's Concordance
ἰσχυρὸς (ischyros) — 3 Occurrences

Luke 11:21 Adj-NMS
GRK: ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ
NAS: When a strong [man], fully armed,
KJV: When a strong man armed keepeth
INT: When the strong [man] being armed might keep

Revelation 18:8 Adj-NMS
GRK: κατακαυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ
NAS: God who judges her is strong.
KJV: fire: for strong [is] the Lord God
INT: she will be burned for mighty [is the] Lord

Revelation 18:21 Adj-NMS
GRK: εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς
NAS: Then a strong angel took
KJV: And a mighty angel took up
INT: one angel strong a stone as a

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page