στῆθι
Englishman's Concordance
στῆθι (stēthi) — 3 Occurrences

Luke 6:8 V-AMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ
NAS: Get up and come forward!
KJV: Rise up, and stand forth in the midst.
INT: Arise and stand in the

Acts 26:16 V-AMA-2S
GRK: ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς
NAS: But get up and stand on your feet;
KJV: rise, and stand upon thy
INT: rise up and stand on the

James 2:3 V-AMA-2S
GRK: εἴπητε Σὺ στῆθι ἢ κάθου
NAS: to the poor man, You stand over there,
KJV: say to the poor, Stand thou there,
INT: might have said You stand or sit you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
ἱστορῆσαι — 1 Occ.
ἰσχυρὰ — 4 Occ.
ἰσχυραί — 1 Occ.
ἰσχυρὰν — 1 Occ.
ἰσχυρᾶς — 1 Occ.
ἰσχυρῶν — 2 Occ.
ἰσχυροί — 4 Occ.
ἰσχυρόν — 5 Occ.
ἰσχυρὸς — 3 Occ.
ἰσχυρότεροι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page