ἑστὼς
Englishman's Concordance
ἑστὼς (hestōs) — 10 Occurrences

Luke 1:11 V-RPA-NMS
GRK: ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν
NAS: appeared to him, standing to the right
KJV: of the Lord standing on
INT: an angel of [the] Lord standing at [the] right

Luke 5:1 V-RPA-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν
NAS: of God, He was standing by the lake
INT: he was standing by the

Luke 18:13 V-RPA-NMS
GRK: τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν
NAS: But the tax collector, standing some distance away,
KJV: the publican, standing afar off,
INT: [the] tax collector afar off standing not would

John 12:29 V-RPA-NMS
GRK: ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας
NAS: the crowd [of people] who stood by and heard
KJV: therefore, that stood by, and
INT: [the] crowd which stood [there] and having heard

John 18:18 V-RPA-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος
NAS: was also with them, standing and warming
INT: with them standing and warming himself

John 18:25 V-RPA-NMS
GRK: Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος
NAS: Peter was standing and warming
INT: Simon Peter standing and warming himself

Acts 16:9 V-RPA-NMS
GRK: τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν
NAS: of Macedonia was standing and appealing
INT: certain was standing and imploring

Acts 21:40 V-RPA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν
NAS: Paul, standing on the stairs,
KJV: licence, Paul stood on the stairs,
INT: Paul standing on the

Acts 24:21 V-RPA-NMS
GRK: ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι Περὶ
NAS: I shouted out while standing among
KJV: that I cried standing among them,
INT: among them standing Concerning

Acts 25:10 V-RPA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ
NAS: said, I am standing before Caesar's
INT: Paul standing before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page