ἔστησεν
Englishman's Concordance
ἔστησεν (estēsen) — 7 Occurrences

Matthew 4:5 V-AIA-3S
GRK: πόλιν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ
NAS: city and had Him stand on the pinnacle
KJV: city, and setteth him on
INT: city and sets him upon

Matthew 18:2 V-AIA-3S
GRK: προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν
NAS: a child to Himself and set him before
KJV: unto him, and set him
INT: having called to [him] a child he set it in

Mark 9:36 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν
NAS: a child, He set him before
KJV: he took a child, and set him in
INT: having taken a child he set it in

Luke 4:9 V-AIA-3S
GRK: Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ
NAS: Him to Jerusalem and had Him stand on the pinnacle
KJV: Jerusalem, and set him on
INT: Jerusalem And set upon the

Luke 9:47 V-AIA-3S
GRK: ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ'
NAS: a child and stood him by His side,
KJV: took a child, and set him by
INT: having taken hold of a child he set it by

Acts 17:31 V-AIA-3S
GRK: καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν
NAS: because He has fixed a day in which
KJV: Because he hath appointed a day, in
INT: because he set a day in

Acts 22:30 V-AIA-3S
GRK: τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς
NAS: Paul down and set him before them.
KJV: Paul down, and set him before them.
INT: Paul he set [him] among them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page