ἑστῶτας
Englishman's Concordance
ἑστῶτας (hestōtas) — 6 Occurrences

Matthew 20:3 V-RPA-AMP
GRK: εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ
NAS: others standing idle
KJV: and saw others standing idle in
INT: he saw others standing in the

Matthew 20:6 V-RPA-AMP
GRK: εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας καὶ λέγει
NAS: others standing [around]; and he said
KJV: and found others standing idle, and
INT: he found others standing and says

Acts 5:23 V-RPA-AMP
GRK: τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν
NAS: and the guards standing at the doors;
KJV: the keepers standing without
INT: the guards standing before the

Revelation 7:1 V-RPA-AMP
GRK: τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς
NAS: angels standing at the four
KJV: four angels standing on the four
INT: four angels standing upon the

Revelation 15:2 V-RPA-AMP
GRK: ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν
NAS: of his name, standing on the sea
KJV: of his name, stand on the sea
INT: name of it standing upon the

Revelation 20:12 V-RPA-AMP
GRK: τοὺς μικρούς ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ
NAS: and the small, standing before
KJV: and great, stand before God;
INT: small standing before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page