ἑστῶτα
Englishman's Concordance
ἑστῶτα (hestōta) — 8 Occurrences

Luke 5:2 V-RPA-ANP
GRK: πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν
NAS: boats lying at the edge of the lake;
KJV: two ships standing by the lake:
INT: boats two lying by the

John 20:14 V-RPA-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα καὶ οὐκ
NAS: Jesus standing [there], and did not know
KJV: saw Jesus standing, and knew
INT: Jesus standing and not

Acts 4:14 V-RPA-AMS
GRK: σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον
NAS: who had been healed standing with them, they had
KJV: which was healed standing with
INT: with them standing who had been healed

Acts 7:55 V-RPA-AMS
GRK: καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν
NAS: and Jesus standing at the right hand
KJV: and Jesus standing on the right hand
INT: and Jesus standing at the right hand

Acts 7:56 V-RPA-AMS
GRK: ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ
NAS: of Man standing at the right hand
KJV: of man standing on
INT: at the right [hand] standing of God

Acts 22:25 V-RPA-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ
NAS: to the centurion who was standing by, Is it lawful
KJV: the centurion that stood by, Is it lawful
INT: to the who stood by centurion

Revelation 10:5 V-RPA-AMS
GRK: ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς
NAS: I saw standing on the sea
KJV: which I saw stand upon the sea
INT: whom I saw standing on the

Revelation 19:17 V-RPA-AMS
GRK: ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ
NAS: an angel standing in the sun,
KJV: an angel standing in the sun;
INT: one angel standing in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page