εἱστήκει
Englishman's Concordance
εἱστήκει (heistēkei) — 7 Occurrences

Matthew 13:2 V-LIA-3S
GRK: τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει
NAS: crowd was standing on the beach.
KJV: multitude stood on
INT: the shore stood

Luke 23:35 V-LIA-3S
GRK: καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς
NAS: And the people stood by, looking
KJV: And the people stood beholding. And
INT: And stood the people

John 1:35 V-LIA-3S
GRK: ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης
NAS: John was standing with two
KJV: the next day after John stood, and two
INT: next day again was standing John

John 7:37 V-LIA-3S
GRK: τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus stood and cried
KJV: Jesus stood and
INT: of the feast stood Jesus

John 18:5 V-LIA-3S
GRK: Ἐγώ εἰμι εἱστήκει δὲ καὶ
NAS: who was betraying Him, was standing with them.
KJV: betrayed him, stood with them.
INT: I am [he] was standing moreover also

John 18:16 V-LIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ
NAS: but Peter was standing at the door
KJV: But Peter stood at the door
INT: but Peter stood at the

John 20:11 V-LIA-3S
GRK: Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ
NAS: But Mary was standing outside the tomb
KJV: But Mary stood without at
INT: Mary however stood at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἴσον — 1 Occ.
ἴσους — 1 Occ.
ἰσότης — 1 Occ.
ἰσότητα — 1 Occ.
ἰσότητος — 1 Occ.
ἰσότιμον — 1 Occ.
ἰσόψυχον — 1 Occ.
Ἰσραήλ — 68 Occ.
Ἰσραηλῖται — 7 Occ.
Ἰσραηλίτης — 2 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page