ἔστη
Englishman's Concordance
ἔστη (estē) — 9 Occurrences

Luke 6:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἔστη
NAS: And he got up and came forward.
KJV: And he arose and stood forth.
INT: And he having risen up stood

Luke 6:17 V-AIA-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου
NAS: Jesus came down with them and stood on a level
KJV: with them, and stood in the plain,
INT: with them he stood on a place

Luke 8:44 V-AIA-3S
GRK: καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις
NAS: her hemorrhage stopped.
KJV: issue of blood stanched.
INT: and immediately stopped the flux

Luke 24:36 V-AIA-3S
GRK: λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ
NAS: He Himself stood in their midst
KJV: Jesus himself stood in the midst
INT: as they were telling himself he stood in midst

John 20:19 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ
NAS: came and stood in their midst
KJV: Jesus and stood in the midst,
INT: Jesus and stood in the

John 20:26 V-AIA-3S
GRK: κεκλεισμένων καὶ ἔστη εἰς τὸ
NAS: having been shut, and stood in their midst
KJV: being shut, and stood in the midst,
INT: having been shut and stood in the

John 21:4 V-AIA-3S
GRK: ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς
NAS: Jesus stood on the beach;
KJV: come, Jesus stood on the shore:
INT: already being come stood Jesus on

Acts 3:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει
NAS: With a leap he stood upright and [began] to walk;
KJV: And he leaping up stood, and walked,
INT: And leaping up he stood and walked

Acts 10:30 V-AIA-3S
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου
NAS: a man stood before
KJV: behold, a man stood before me
INT: behold a man stood before me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἰσότιμον — 1 Occ.
ἰσόψυχον — 1 Occ.
Ἰσραήλ — 68 Occ.
Ἰσραηλῖται — 7 Occ.
Ἰσραηλίτης — 2 Occ.
εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page