ἰσχυρόν
Englishman's Concordance
ἰσχυρόν (ischyron) — 5 Occurrences

Matthew 12:29 Adj-AMS
GRK: δήσῃ τὸν ἰσχυρόν καὶ τότε
NAS: the strong man's house
KJV: he first bind the strong man? and then
INT: he bind the strong [man] and then

Matthew 14:30 Adj-AMS
GRK: τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη καὶ
INT: the wind boisterous he was afraid and

Mark 3:27 Adj-AMS
GRK: πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ καὶ
NAS: the strong man's house
KJV: first bind the strong man; and then
INT: first the strong man he binds and

Revelation 5:2 Adj-AMS
GRK: εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν
NAS: And I saw a strong angel proclaiming
KJV: And I saw a strong angel proclaiming
INT: I saw an angel strong proclaiming in

Revelation 10:1 Adj-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ
NAS: I saw another strong angel coming down
KJV: I saw another mighty angel come down
INT: another angel strong coming down out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page